Nama Dosen
A. Tenriugi Daeng Pine, S.Si., M.Si.
Apt. Agust Dwi Djajanti, S.Si., M.Kes.
Ananda Ramadani, S.Farm., M.Si.
Apt. Arief Azis, S.Si., M.Kes.
Apt. Dzulasfi, S.Farm., M.Si.
Apt. Ermawati, S.Farm., M.Si.
Dr. Hj. Harningsih Karim, S.Si.,M.Sc.
Apt. Hernawati Basir, S.Farm., M.Farm.
Maulana Zulkarnain Imansyah, S.Farm., M.Biomed.
Muh. Tahir, S.Farm., M.Tr.Adm.Kes.
Apt. Nurul Hidayah Base, S.Si., M.Si.
Raymond Arief N Noena, S.Si., M.Si.
Apt. Rusmin, S.Si., M.Si.
Apt. Suhartini, S.Farm., M.Tr.Adm.Kes.
Apt. Sukirawati, S.Farm., M.Kes.
Apt. Taufiq, S.Si., M.Kes.
Apt. Yusriyani, S.Si., M.Kes.
Apt. Yuyun Sri Wahyuni, S.Si., M.Si.
Apt. Zakiah Thahir, S.Farm., M.Kes.
Apt. Zulfahmi Hamka, S.Farm., M.Si.